0 Samiyah Shaelynn Faye1st Birthday2nd Birthday3rd BirthdaySamiyah and Denym