0 Samiyah Shaelynn Faye1st Birthday2nd Birthday3rd Birthday6th bdaySamiyah and Denym